书通网

当前位置:首页 > 炒面的做法 >

鄂教版四年级下册语文复习题以及复习方法

时间:2019-03-17来源:春季菜谱大全

 鄂教版四年级下册的期末考试将至,同学们制定好方法了吗?做好复习题了吗?下面是学习啦小编整理的四年级下册语文复习题以及复习方法,希望对您有用。

 一、看拼音写词语:

 yuán quán jiāo nèn áo xiáng rǔ zhī chōng zhuàng mó liàn náo yǎng yɑng

 dāo rèn wèi lái ǎi xiǎo mó gu jīng qí yàn lì fēi yuè diū qì xiá zhǎi

 liáo kuò zhòu yè wán shuǎ é luǎn shí mō suǒ piāo fú pí fá qiáng liè

 xiá cháng diū shī kùn juàn yuán tóu fěn nèn liáo yuǎn xiān yàn liè huǒ

 fēi xiáng rǔ pǐn pèng zhuàng mó mò rèn jù huá xiáng zhuàng chē lì rèn

 xiāng gū ǎi qiáng chāo yuè wèi bì qí tè bái zhòu kǎo lǜ shuǎ shǒu yì

 fǔ mō piāo liú yàn juàn rè liè gù lǜ sǎng yīn mù zhuāng chōng pèi

 diàn fěn lǎn hàn kǒng hè zhá mén tiào wàng zhàn lán xióng yīng qí guài

 yǐn shuǐ sī yuán héng chōng zhí zhuàng chū qí zhì shèng gé xuē sāo yǎng

 zhēng qí dòu yàn wèi pǔ xiān zhī yǐ luǎn jī shí jīn pí lì jìn zhuó zhuàng

 shā jī qǔ luǎn bù zhī pí juàn zhòu yè bù tíng tóng yún mì bù fā láo sāo

 二、比较:

 翔( ) 童( ) 委( ) 姑( ) 摸( )

 翱( ) 撞( ) 矮( ) 菇( ) 模( )

 庄( ) 定( ) 湛( ) 甲( ) 懒( )

 桩( ) 淀( ) 堪( ) 闸( ) 嫩( )

 痒( ) 去( ) 耍( ) 艳( ) 越( )

 疲( ) 丢( ) 要( ) 绝( ) 起( )

 源( ) 乳( ) 磨( ) 刃( ) 未( )

 原( ) 孔( ) 蘑( ) 忍( ) 末( )

 愿( ) 乱( ) 魔( ) 仞( ) 来( )

 飘( ) 峡( ) 圈( ) 虚( ) 裂( )<北京哪医院治癫痫好/p>

 票( ) 夹( ) 卷( ) 虑( ) 列( )

 漂( ) 狭( ) 倦( ) 虎( ) 烈( )

 跳( ) 倍( ) 桑( ) 蚤( ) 沛( )

 眺( ) 蓓( ) 嗓( ) 骚( ) 柿( )

 三、多音字组词:

 冲 ( ) 磨 ( ) 重 ( ) 兴 ( )

 ( ) ( ) ( ) ( )

 模 ( ) 校 ( ) 肖 ( ) 更 ( )

 ( ) ( ) ( ) ( )

 发 ( ) 觉 ( ) 吓 ( ) 应 ( )

 ( ) ( ) ( ) ( )

 奔 ( ) 转 ( ) 漂 ( ) 累 ( )

 ( ) ( ) ( ) ( )

 四、近义词:

 翱翔—( ) 希望—( ) 未来—( ) 满足—( )

 宽广—( ) 辽阔—( ) 发觉—( ) 寻思—( )

 兴奋—( ) 阻止—( ) 疲倦—( ) 忧愁—( )

 汇合—( ) 孤独—( ) 匆忙—( ) 恐吓—( )

 考虑—( ) 合适—( ) 清亮—( ) 茁壮—( )

 英秀—( ) 狭—( ) 兴致勃勃—( )

 五、:

 高山—( ) 希望—( ) 古老—( ) 活跃—( )

 忧愁—( ) 汇集—( ) 宽广—( ) 矮—( )

 昼—( ) 嫩—( )

 按要求填空。

 1陶渊明说过“ ”,关汉卿也说过

 “ ”。让我们从现在开始,珍惜时间,

 发愤努力吧!

 2俄国作家克雷洛夫的 告诉我们只有

 通过劳动所得才是最有成就感的。

 3居里夫人说:“我们要把 ,然后再把

 。

 4文文很聪明,但学习不太用功,老师劝勉他说:“玉不琢,不成器。

 。

 5如果要在书房里贴一句名言,可以写:“ ”。

 6大家孔子教育学生学习和老师育人的正确态度的名言是

 。

 7有位同学认为自己没有其他同学聪明,老师勉励他说:“聪明 , 天才 。

 8提醒人们小事故会酿成大祸的名言是

 9“富贵不能淫,贫贱 。”孟子的这

 句话,铸造了许多正值、刚毅的志士。

 10孟子的告诉人们做人做事要守规矩的名言是

 11王维,唐代著名的 诗人。他的作品《送元二使安西》是一首 诗,

西宁癫痫病医院最好的  从诗句 中能体会到。

 12与唐朝皇帝以“镜”为题,对对碰。

 以铜为镜, 。以古为镜, 。以人为镜, 。 13《题西林壁》的作者是________代的大文豪________。诗句:

 “___________________________________”指导我们写作文时不能

 平铺直叙,诗句:“___________________________________”告诉我

 们“当局者迷,旁观者清”的道理。

 14关于农业气象我知道很多比如:

 ___________________________________。

 15清代诗人赵翼的___________________________________。赞美人

 才辈出,一代新人换旧人。

 16冰出于水寒于水,___________________________。

 17古代诗人有很多咏春的佳句,你记得几句?比如:春色满园关不

 住,一枝红杏出墙来。

 18时间极其珍贵,可是有的同学就不这么认为,每当看到他们沉迷于各种当中的时候,我真想对他说: 。 19这个学期你一定积累了不少谚语、歇后语或其他的语言精华,请把你最喜欢的一条写下来: 。(名言) 20本学期,学了不少课外书,你印象最深的是 ,

 它告诉了你什么?

 212223《墨梅》中赞赏墨梅高风亮节、不求人夸,只愿给人间留下清香的美德的诗句是

 24在括号里写出诗句所描写的。

 但愿人长久,千里共婵娟。 ( )

 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。( )

 25少年——像六七点钟的太阳,红彤彤冒出山冈。少年——像

 少年——是

 26我国历代诗人写下了许多赞美春天景物的诗句,你能根据下列事物写出相应的古诗句吗?

 例:柳树:碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

 春草:

 春花:

 春水:

 27花有重开日, 。

 28“ ”比喻能及时解决紧急问题而暂时保密的方法。这个成语出自古代名著《 》,作者是

 29“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”表达了诗人 的思想感情。

 30我从俄国作者屠格列夫的名言“明白了做人要有自信的道理。

 31“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”这两句诗中最能体现作者情感的词是“ ”

 32本学期我认识了许多朋友:有的 小红军, 的雨来,

 的婵德拉;有87岁高龄的 ,家 。有

 技术高超的 ,和能诗能文的 。

 33许多课文还让我明白了许佛山市癫痫病治疗官网多道理:《万年牢》中父亲时时我

 ;《巨人的花园》让我明白了 ;

 34《滥竽充数》让我懂得了: 。《变换多彩的地球》让我明白了: 。从《小松树》一课中我明白了: 。《莫泊桑拜师》让我懂得了 。

 35王维,唐代著名的 诗人。他的作品《送元二使安西》是

 一首诗,你从诗句“ ”中能体会到。 36《游园不值》中写出了春天的勃勃生机、一片盎然春意的诗句是

 37“春风又绿江南岸”这句中的“绿”,诗人曾想到过用“入”、“到”、“吹”、“满”字,最后才定位“绿”。比一比,你觉得哪一个字用得好,为什么?

 38,想到了39《浪淘沙》中诗人运用大胆的想象,表现黄河非凡气势的诗句是 。

 40知道了要正确的面对与失败。

 41每个兵马俑都是极为精美的艺术珍品。仔细端详,神态各异:有的

 有的 好像在暗下决心,誓为秦国统一作殊死拼搏;有的 ;有的凝视远方,好像在思念家乡的亲人……走进它们的身旁,似乎能感受到轻微的声。

 42中国结再配以各种饰品,那更是

 43中国结由一根丝绳缠结而成,不管这根绳43唱词像珠子似的从一颦一笑中,从优雅的水袖中,从婀娜的身段中,一粒一粒地( ),( )地上,( )空中,( )每一个人的心里,引起一片深远的回音。

 44在本册书中,我们学的《少年》和《给家长孩子的信》这两篇课文,它分别是我国著名作家 和 的作品。

 45 ,这样 ,感情又那么 。

 46 默写一首你喜欢的课外积累的诗!

 一、让学生进行广泛地阅读,并有条理地加以归纳

 首先要熟读课文,查阅平时摘录的笔记,再次深刻解、巩固课本中的知识。为了能更好地掌握知识,在学生阅读、复习的过程中,教师应指导学生学会归纳知识并提供给一些线索。如:阅读本册所有的生字,记住它们的音、形、义。找出本册的重要作者,掌握他们的“名、时、地、评、作”等内容。理出本册所学的写作方法,并能举例加以说明。有了一定的线索,学生阅读复习时就能有的放矢,只要朝着这个目标脚踏实地地去做,那么就会既巩固了基础知识,又会有新的感受、新的收获,真正达到“温故知新”的目的。

 二、背诵默写,积累佳句

 近年来,命题者非常注重对学生背诵默写能力的考查,为顺应这一考试发展趋势,在全面阅读全面复习的基础上,教师应要求学生勤于动手,把课文中学过的名言、警句、俗语、格言,以及篇段中的佳句摘录出来,并让他们认真地背诵,正确规范地书写。在读读、背背、写写的过程中使这些名言佳句变为自己的知识,以便在阅读和写作中都能运用自如。

 三、理解分析,举一反三

 理解分析是积累的进一步深化。教学生会读,读得流畅、通顺,背得熟练,还未达到积累的目的,我们还应指导学生细细地体味语言的内在含义。在复习时应注意引导学生理解一些关键性词句的含义,以及作者所要表达的某种思想感情,教师可以通过举例,让学生去理解去分析癫痫发作治疗,启发学生“开动机器”,善于分析问题,善于通过表象看本质,练就一双慧眼。

 四、教给方法,学以致用

 积累的目的,在于运用。而运用的前提条件就是要掌握一定的运用知识的方法。所以,在全面复习中,教师要重视对学生进行学法的指导,让学生真正掌握答题的方法,使他们在考试时能有“法”可依。复习时,可以指导学生学会分析说明顺序的方法,让他们明白每一类说明文都运用了相应的说明顺序,并可通过抓住一些关键词句来确定文章所用的是何种说明顺序;复习关键词句所指代的具体内容时,可让学生自己总结出词语所指代的具体内容往往在这个词的前一句话中掌握了解题方法,就能使学生在考试中得心应手,事半功倍。

 五、设计试题,查漏补缺

 在学生掌握了基础知识,学会了解题方法后,就要联系实际,认真考查他们的综合能力。考查的最好方式就是设计试题,进行模拟测试。

 1、教师让学生自己动手查找有关课本、练习,自己设计试题出一份试卷,并事先保存好答案。然后同学间相互交换试卷进行测试,考后让出卷的同学批改。这样做,既让学生在选择试题的过程中进行了一次综合复习,又使学生初步懂得了哪些知识是重点,应如何去掌握。在评改试卷时,还能发现他人的错误,以引起自身的警惕,真是一举两得。

 2、教师也可用模拟试卷或自己命题,对学生进行测试,来验证学生的能力达到了何种水平。但不管使用哪种方式,测试后,教师都要让学生及时纠正错误,查漏补缺,然后在复习时有针对性地不断补充,不断完善。

猜你感:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

上一篇:小学教师节主题活动方案

下一篇:古人描写清明节的诗句有哪些 关于清明的古诗词鉴赏

人气排行
推荐内容
友情链接(友情链接交换QQ:421374788)

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们, 我们会及时删除。

好词好句网www.kj-cy.com为广大网友提供: 优美的诗句伤感的句子好词好句唯美的句子思念的诗句经典语句等学习生活资源。